Јонгис финансии – основа на вашиот бизнис

Изберете систем кој ви  дава транспарентност и прецизна контрола над финансиите во вашата компанија, овозможувајќи ви пристап до вредни информации кои ќе ви помогнат да донесите клучни бизнис одлуки на време.
Јонгис Финансии е достапен во повеќе пакети за да одговара на различни големини на бизниси. Клиентите можат да изберат од спектарот на функции за да изградат сопствен пакет кој најмногу им одговара.
Од секојдневни финансиски задачи како креирање фактури, пратење продажби и клиенти, до корпорациски решенија кои ви помагаат во креирање стратегии за раст, управување со проектни трошоци и интегрирање на сите информации меѓу финансии, платформи за наплата, дистрибуција, производство итн. (како дел од ERP системот)


  • Управување со секојдневни финансиски задачи, книжење финансови налози, влезни и излезни фактури, автоматско и рачно затворање на ставки итн.


  • Автоматско генерирање ДДВ пријава, автоматско поднесување на ел. завршна сметка во централен регистар


  • Пресметка на камати на отворени и затворени ставки со автоматски пресек на период за пресметка по комфорна и пропорционална метода


  • Состојби на клиенти, по аналитичко к-то, синтетичко к-то или по сите основи/конта итн.


  • Биланс на состојба, биланс на успех, други биланси и вредни извештаи


  • Во целосна согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и последните законски измени во државата

Дознај повеќе за Јонгис Финансии и неговите можности